Pošljite povpraševanje!

Računovodske storitve

Naše podjetje opravlja za srednje ter večinoma manjše naročnike celovit računovodski servis.

Storitve servisa zajemajo

 • vodenje glavne knjige, vodenje glavne knjige po stroškovnih mestih (za posamezen projekt)
 • vodenje analitičnih evidenc saldakontov (odprte postavke kupcev in dobaviteljev ter odprte postavke do drugih)
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun in vodenje blagajniškega poslovanja
 • vzpostavitev registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava medletnih bilanc
 • izdelava zaključnega računa
 • obračun plač in poročanje o izplačanih plačah
 • obračun socialnih prispevkov za zasebnika
 • vodenje evidence materialnega knjigovodstva
 • izdelava raznih poročil in statistik za različne institucije (npr. Banka Slovenije)
 • obračun obresti
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev (subvencij)

Knjigovodska opravila

Nezavezanci za DDV

Kot manj zahtevno knjiženje obravnavamo knjiženje za naročnike, ki niso zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest; običajno gre za storitveno dejavnost.

Sem spada predvsem:

 • vnos prejetih računov in plačil,
 • vnos izdanih računov in plačil,
 • Vnos drugih knjigovodskih listin, kamor spadajo predvsem potni nalogi,
 • obračun obresti in
 • druge knjigovodske listine.

Zavezanci za DDV

Kot zahtevno knjiženje je predvideno knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest. Sem spada tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV. Vključuje knjiženje dokumenta in knjiženje plačila bančnega izpiska.

Sem spada predvsem:

 • ročni vnos prejetih računov – ročni vnos izdanih računov,
 • vknjižba v glavno knjigo (vrstica) – ročna: sem spada ročno knjiženje bančnih izpiskov
 • elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil.

Zelo zahtevno knjiženje je knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in imajo vzpostavljena stroškovna mesta ali uvedeno projektno vodenje. Vključuje tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV

Obračunavanje DDV ter vsa povezana opravila

 • prijava/odjava zavezanca v register DDV
 • obračun DDV 
 • priprava rekapitulacijskega poročila
 • ostala opravila povezana z DDV (popravki obračunov DDV, popravki odbitka DDV, samoprijava…)

Register OS

 • vnos osnovnega sredstva v register na podlagi zapisnika; dograditev obstoječega osnovnega sredstva se šteje kot samostojen vnos,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun DDV pri odtujitvi OS,
 • izpisi za potrebe inventurnih komisij.

Plačilni promet

 • priprava plačilnih nalogov in izvajanje plačilnega prometa.

Ostala knjigovodska opravila

 • usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (iop,opomini..),
 • obračun obresti, 
 • amortizacijski načrti pri posojilih,
 • fakturiranje.

Administrativna opravila

Med ostala administrativna opravila spadajo opravila, ki ne štejejo med tipična knjigovodska opravila in se lahko pojavljajo bodisi po posebnem naročilu naročnika, bodisi kot posledica delovanja in upoštevanja pogodbenih določil.

Sem spada predvsem:

 • urejanje dokumentacije,
 • sestavljanje dopisov,
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
 • opominjanje neplačnikov

Ostale storitve

 • zahtevki, za povračilo davka iz tujine,
 • zahtevki za povračilo ddv-ja obračunanega nerezidentom pri izvozu,
 • izdelava intrastata,
 • obračun davka na motorna vozila,
 • obračunavanje in poročanje vseh okoljskih dajatev,
 • poročanje Banki Slovenije,
 • poročanje statističnemu uradu,
 • vsa ostala potrebna opravila povezana z vašim poslovanjem.

 

Imate vprašanja?

Želite poiskati le posamezne informacije ali celovite odgovore?

Pišite nam!

Želite poslovati z nami?

Pošljite nam povpraševanje!

Anis biro d.o.o. ©2012 | Vse pravice pridržane | Zemljevid strani | Izdelava: WSI Digimedia Marketing, by WSI